صفحه اصلی   مدرسه یاب   مدارس ابتدایی ایلام

مدارس ابتدایی ایلام


مدارس ابتدایی ایلام (در حال بروز رسانی)

جنسیت

نام

نوع

آدرس

تلفن

پسرانه

12فروردین

عادی-دولتی

خ ابن سینا

3350586

پسرانه

شهیداحمدرحیمی

عادی-دولتی

بلوارجمهورى اسلامی خ زاگرس

3347008

پسرانه

شهیدشنبه اى

عادی-دولتی

بلوارمدرس خ مدرس 10

34003

پسرانه

شهیدعزیزى

عادی-دولتی

خ آیت الله حیدرى ک شهیدکمرزاده

3334008

پسرانه

شهیدقدوسی

عادی-دولتی

بلوارشهیدمدرس جنب بنیادمسکن

3350631

پسرانه

شهیدنعمت برازنده

عادی-دولتی

بلوارجمهورى خ شهیدناصریان

3334009

پسرانه

17شهریور

عادی-دولتی

خ ولایت بالاترازمسجدوالی

3380975

پسرانه

پیام

عادی-دولتی

بلوارجنوبی امام (ره )جنب سپاه ناحیه

3331063

پسرانه

حسین فاطمی

عادی-دولتی

بلوارمدرس خیابان کوثر

2221679

پسرانه

شهیداحمدبرازنده

عادی-دولتی

خ مسجدصاحب الزمان

3335499

پسرانه

شهیداقبالی

عادی-دولتی

خ عدالت

3334007

پسرانه

شهیدعبدالهی

عادی-دولتی

خ شهیدچمران

3350576

پسرانه

شهیدعبدالهی پور

عادی-دولتی

خ پروین اعتصامی

3340653

پسرانه

شهیدعلی اشرف نعمتی

عادی-دولتی

محله رزمندگان میدان گلها

2220303

پسرانه

شهیدنادرى

عادی-دولتی

خ شهیدکمرکمرزاده

3334002

پسرانه

شیخ کلینی

عادی-دولتی

خ خرمشهر

3335461

پسرانه

مختار

عادی-دولتی

خ پیروزى ک پیروزى 15

2225003

پسرانه

شهیدبانقلانی

عادی-دولتی

بخش مرکزى دهستان ده پائین روستاى بانقلان

2251020

پسرانه

شهیدنجفی

عادی-دولتی

بخش مرکزى روستاى چالسرا

2223426

پسرانه

مالک اشتر

عادی-دولتی

بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى جعفرآباد

2383414

پسرانه

یاسر

عادی-دولتی

بخش مرکزى روستاى هفت چشمه

2250550

پسرانه

اتحاد

عادی-دولتی

شهرک شهیدکشورى

2233478

پسرانه

شهداى گمنام

عادی-دولتی

ایلام هانیوان خ حجت

3347004

پسرانه

شهیدایرج طاهرى نسب

عادی-دولتی

فتح المبین

3331059

پسرانه

ایثار

عادی-دولتی

محله جانبازان خیابان ملک الشعرائ

2221850

پسرانه

شهیدعلی حیدرسرکارى

عادی-دولتی

مهدى آباد

3333243

دخترانه

شهیدنیازیان

عادی-دولتی

خ عدالت عدالت پشت بیمارستان

3334007

دخترانه

آینده سازان

عادی-دولتی

خ ابن سینا

3331066

دخترانه

توحید

عادی-دولتی

خ آیت ا 000حیدرى

3335441

دخترانه

حجاب

عادی-دولتی

خ شهیدکمرکمرزاده

33334002

دخترانه

حضرت مریم (س )

عادی-دولتی

خ شهیدرمضان محمدى

3350589

دخترانه

رباب

عادی-دولتی

خ فتح المبین

31959

دخترانه

سارا

عادی-دولتی

بلوارشهیدمدرس جنب بنیادمسکن انقلاب اسلامی

3342016

دخترانه

شهیدآذرپیرا

عادی-دولتی

میدان خیام خ شهیدرجائی

3335830

دخترانه

شهیدخدامرادى

عادی-دولتی

بلوارجمهورى اسلامی جنب دبیرستان خدیجه کبرى (س )

3350648

دخترانه

شهیدربابه کمالی

عادی-دولتی

خ شهیدچمران

3335481

دخترانه

شهیداسداله شیرخانی

عادی-دولتی

خیابان رزم آوران کوچه حیات سرورى

3333272

دخترانه

شهیدگچی

عادی-دولتی

بلوارجنوبی امام (ره )جنب سپاه ناحیه

3331063

دخترانه

شهیدتکبیرى

عادی-دولتی

خ خرمشهرک دانش آموز

3350654

دخترانه

معاد

عادی-دولتی

خ پیروزى ک پیروزى 15

2225003

دخترانه

وحدت

عادی-دولتی

خ پروین اعتصامی

3350679

دخترانه

هاجر

عادی-دولتی

خ مسجدصاحب الزمان

3350582

دخترانه

ام کلثوم

عادی-دولتی

بلوارمدرس خیابان کوثر

2222150

دخترانه

شهیدمحمدنبی شمسی

عادی-دولتی

فرودگاه قدیم

3335491

دخترانه

انقلاب اسلامی

عادی-دولتی

بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى جعفرآباد

2383414

دخترانه

عفت

عادی-دولتی

بخش مرکزى روستاى هفت چشمه

2250550

دخترانه

حضرت رقیه (س )

عادی-دولتی

بخش مرکزى روستاى چالسرا

2224786

دخترانه

نبوت

عادی-دولتی

بخش مرکزى دهستان ده پائین روستاى بانقلان

2251020

دخترانه

مطهر

عادی-دولتی

شهرک شهیدکشورى

2233380

دخترانه

خیبر

عادی-دولتی

ایلام هانیوان خ حجت

3350628

دخترانه

تزکیه

عادی-دولتی

محله رزمندگان

2220923

دخترانه

شهیده مهنازمنوچهرفر

عادی-دولتی

جانبازان بلوارابوالفضل کوچه 7

2221843

دخترانه

شهیدعلی محمودیان

عادی-دولتی

بخش مرکزى دهستان ده پائین روستاى مهدى آباد

3333243

دخترانه

بصیرت

عادی-دولتی

پشت اداره تعاون

2230748

مختلط

7تیر

عادی-دولتی

بخش مرکزى روستاى فاطمیه

2251256

مختلط

8شهریور

عادی-دولتی

حیدرآباد

2382869

مختلط

ایمان

عادی-دولتی

بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى حسین آباد

2382401

مختلط

بلال حبشی

عادی-دولتی

میدان امام حسین

2229049

مختلط

سیدالشهدا

عادی-دولتی

بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى بلیین

 

مختلط

سیدجمال الدین اسدآبادى

عادی-دولتی

چنارباشی

2382072

مختلط

شهیدسلیمی

عادی-دولتی

بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى طولاب

2383156

مختلط

شهیدسنجرى

عادی-دولتی

بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى زردآلوآباد

2383075

مختلط

شهیدچمن گل

عادی-دولتی

بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى چشمه داودى

2392083

مختلط

صابرین

عادی-دولتی

بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى شانکبود

2392147

مختلط

صبرذیفل

عادی-دولتی

بخش مرکزى دهستاى علیشروان روستاى ذیفل

 

مختلط

ظفر

عادی-دولتی

بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى داروند

 

مختلط

عصمت

عادی-دولتی

بخش مرکزى دهستان میش خاص روستاى کله کبود

 

مختلط

نصر

عادی-دولتی

بخش مرکزى دهستان ده پائین روستاى قدس

 

مختلط

داوطلبان آزادابتدائی

عادی-دولتی

.

 

مختلط

بازمانده ازتحصیل ابتدائی ایلام

عادی-دولتی

.

 

مختلط

منتقل شدگان ومامورین

عادی-دولتی

.

 

مختلط

دبستان شهیدخدائی

عادی-دولتی

بخش مرکزى روستاى چشمه کبود

2236248

مختلط

دبستان محدثه

عادی-دولتی

بخش مرک زى دهستان میش خاص روستاى میدان

 

مختلط

دبستان شهداى مکه

عادی-دولتی

محمودآباد

4381

مختلط

شهداى پاکل

عادی-دولتی

پاکل

2382131

پسرانه

حکیم

غیردولتی

خ بلال حبشی کوچه سوم

3347071

پسرانه

غیرانتفاعی دانش

غیردولتی

خ عبدالهی پور

3332527

پسرانه

علوى

غیردولتی

خ تپه شاهدخ شهیدسلیمانی

3334695

پسرانه

ابوریحان

غیردولتی

بلوارسیدالشهداکوچه مطهر

3330378

پسرانه

معلم

غیردولتی

میدان شهیدکشورى بلوارمدرس

3333117

پسرانه

فرهنگ

غیردولتی

خیابان نواب صفوى 12مترى شهیدباهنر

3339874

پسرانه

امید

غیردولتی

خ ابوذرغفارى خ والفجر 8

3333949

پسرانه

درخشان

غیردولتی

ایلام بلوارشهیدبهشتی جنب اداره کل پست

2225060

پسرانه

معراج

غیردولتی

خ شهداى نوروزى ک محراب

3346888

پسرانه

شهیدفهمیده دانشگاه

غیردولتی

چهارراه سعدى خ تختی ک ابوقداره

3336858

پسرانه

دانا

غیردولتی

خ خرمشهرک 17

3335414

پسرانه

دبستان غیرانتفاعی حکمت

غیردولتی

میدان سعدى

3336757

پسرانه

مهر

غیردولتی

میدان کشورى جنب راهنمایی ورانندگی

3361801

پسرانه

امام هادى (ع )

غیردولتی

فرهنگیان خیابان شلمچه

2235791

پسرانه

پارسیان

غیردولتی

بلوارآزادى آزادى 9

2220965

پسرانه

قلم

غیردولتی

خرمشهرنرسیده به میدان مادر

3354046

دخترانه

اندیشه

غیردولتی

میدان شهیدکشورى بلوارمدرس

3333117

دخترانه

هدى

غیردولتی

خ خرمشهرکوچه هفدهم

3335414

دخترانه

غیرانتفاعی فاطمیه

غیردولتی

خ شهیدعبداللهی پورپور

3332527

دخترانه

شهیدفهمیده دانشگاه ایلام

غیردولتی

چهارراه سعدى خ تختی ک ابوقداره کل تربیت بدنی

3336858

دخترانه

غیرانتفاعی نور

غیردولتی

خ خرمشهرمیدان مادر

3346992

دخترانه

اخلاص

غیردولتی

ج صاحب الزمان ک 6

3335782

دخترانه

دبستان سما

غیردولتی

ابتداى بلوارمدرس

3351462

دخترانه

ارمغان

غیردولتی

بلواربهشتی جنب پست

2225060

دخترانه

شفق

غیردولتی

بلوارآزادى آزادى 9

2220965

دخترانه

صدف

غیردولتی

ایلام بلوارشهیدمدرس خ بلال حبشی

3347071

دخترانه

ایرانمهر

غیردولتی

محله فرهنگیان

2237502

 

منبع:مدرسه نیوز
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

بازدید : 5550
سه شنبه 02 دی 1399 ساعت : 11:21 ق.ظ

نظرات

کد امنیتی رفرش

407
مطلب
+ 17
افراد آنلاین
+1,832
بازدید امروز
4,717
بازدید دیروز
83,917
بازدید ماه
3,179,243
بازدید کل
یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
تقویم روز